Algemene Voorwaarden

artikel 1.              Algemeen
artikel 2.              Offertes en aanbiedingen
artikel 3.              Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
artikel 4.              Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
artikel 5.              Overmacht
artikel 6.              Betaling en incassokosten
artikel 7.              Zichttermijn
artikel 8.              Retourneren
artikel 9.              Eigendomsvoorbehoud
artikel 10.            Garanties, onderzoek en reclames
artikel 11.            Aansprakelijkheid
artikel 12.            Verjaringstermijn
artikel 13.            Risico-overgang
artikel 14.            Vrijwaring
artikel 15.            Intellectuele eigendom
artikel 16.            Toepasselijk recht en geschillen
artikel 17.            Vindplaats en wijziging voorwaarden

artikel 1.  Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen nostalgischkeukenemaille.nl en een Wederpartij waarop nostalgischkeukenemaille.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder Wederpartij vallen alle klanten en leveranciers van nostalgischkeukenemaille.nl.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met nostalgischkeukenemaille.nl, voor de uitvoering waarvan door nostalgischkeukenemaille.nl derden dienen te worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van nostalgischkeukenemaille.nl en zijn directie.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. nostalgischkeukenemaille.nl en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien nostalgischkeukenemaille.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat nostalgischkeukenemaille.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2.  Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van nostalgischkeukenemaille.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. nostalgischkeukenemaille.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is nostalgischkeukenemaille.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij nostalgischkeukenemaille.nl anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht nostalgischkeukenemaille.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3.  Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen nostalgischkeukenemaille.nl en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij nostalgischkeukenemaille.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. nostalgischkeukenemaille.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. nostalgischkeukenemaille.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. nostalgischkeukenemaille.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan nostalgischkeukenemaille.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien nostalgischkeukenemaille.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan nostalgischkeukenemaille.nl ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. nostalgischkeukenemaille.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is nostalgischkeukenemaille.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen nostalgischkeukenemaille.nl bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van nostalgischkeukenemaille.nl op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan nostalgischkeukenemaille.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens nostalgischkeukenemaille.nl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van nostalgischkeukenemaille.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien nostalgischkeukenemaille.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is nostalgischkeukenemaille.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij nostalgischkeukenemaille.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op nostalgischkeukenemaille.nl rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. nostalgischkeukenemaille.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst nostalgischkeukenemaille.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van nostalgischkeukenemaille.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van nostalgischkeukenemaille.nl kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is nostalgischkeukenemaille.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van nostalgischkeukenemaille.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien nostalgischkeukenemaille.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien nostalgischkeukenemaille.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door nostalgischkeukenemaille.nl, zal nostalgischkeukenemaille.nl in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor nostalgischkeukenemaille.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door nostalgischkeukenemaille.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij nostalgischkeukenemaille.nl anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het nostalgischkeukenemaille.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van nostalgischkeukenemaille.nl op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht
1. nostalgischkeukenemaille.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop nostalgischkeukenemaille.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor nostalgischkeukenemaille.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van nostalgischkeukenemaille.nl of van derden daaronder begrepen. nostalgischkeukenemaille.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat nostalgischkeukenemaille.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. nostalgischkeukenemaille.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover nostalgischkeukenemaille.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is nostalgischkeukenemaille.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6.  Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden of contant bij ophalen danwel aflevering door TNT of andere bezorgdienst wanneer onder rembours wordt geleverd. Indien is overeengekomen tussen nostalgischkeukenemaille.nl en Wederpartij om achteraf te betalen, dan binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door nostalgischkeukenemaille.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door nostalgischkeukenemaille.nl aangegeven. nostalgischkeukenemaille.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. nostalgischkeukenemaille.nl heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. nostalgischkeukenemaille.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. nostalgischkeukenemaille.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan nostalgischkeukenemaille.nl verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien nostalgischkeukenemaille.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7.  Zichttermijn
1. Indien goederen via de website of telefonisch zijn bestelt en deze bij Wederpartij zijn bezorgt, heeft Wederpartij recht op een zichttermijn van zeven dagen na ontvangst van de goederen.
2. Tijdens het zichttermijn kan Wederpartij de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen (ontbinden). De herroeping dient te worden aangemeld zoals beschreven in artikel 8.
3a. Goederen dienen in ongebruikte staat te zijn, vrij van beschadigingen en compleet. Indien goederen en/of verpakkingen zijn voorzien van een verzegeling en/of etiket(ten), hetzij van de fabrikant, hetzij van nostalgischkeukenemaille.nl, dan dient /dienen deze verzegeling en/of etiket(ten) niet te zijn verbroken, verwijdert of beschadigd.
3b. Kleding dient ongedragen, met uitzondering van het passen, en ongewassen te zijn.
4. nostalgischkeukenemaille.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, mits is voldaan al onze voorwaarden met artikel 7 en 8 in het bijzonder, het aanschafbedrag als tegoed storten op uw account.
5. Voor goederen die niet voldoen aan de bepalingen in artikel 7 zal geen tegoed voor worden toegekend. Wederpartij zal deze goederen weer terug ontvangen nadat de porto kosten, die hieraan verbonden zijn, door Wederpartij aan nostalgischkeukenemaille.nl zijn voldaan.
6. Zichttermijn en herroepingrecht zijn niet van toepassing op artikelen die bij nostalgischkeukenemaille.nl zijn opgehaald of door een consulente van nostalgischkeukenemaille.nl bij wederpartij zijn achtergelaten.
7. Artikel 7 is niet van toepassing indien Wederpartij als rechtspersoon niet kan worden aangemerkt als consument.

artikel 8.  Retourneren
1. Indien Wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingrecht, zoals bepaalt in artikel 7, of artikelen wenst te retourneren in verband met garantie dan dient Wederpartij eerst het retour formulier in te vullen op de website www.nostalgischkeukenemaille.nl.nl onder het knopje “contact”, optie retouren. Als alternatief kan ook per telefoon of schriftelijk een retourformulier worden aangevraagd welke dan weer per post aan nostalgischkeukenemaille.nl gestuurd moet worden. De telefonische of schriftelijke aanvraag voor het retourformulier dient, indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingrecht, binnen de gestelde zichttermijn zoals gesteld in artikel 7 te geschieden.
2. De wijze van retourneren zal door nostalgischkeukenemaille.nl per geval worden bepaald.
3. Te retourneren goederen dienen binnen zeven dagen, nadat Wederpartij een retournummer van nostalgischkeukenemaille.nl heeft ontvangen, bij nostalgischkeukenemaille.nl binnen te zijn.
4. Goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn zodat deze tijdens transport niet zullen beschadigen.
5. Kosten voor het retourneren, zoals porto en verpakken, zijn voor rekening van Wederpartij.
6. Voor goederen die niet voldoen aan de bepalingen in artikel 8 zal geen tegoed voor worden toegekend. Wederpartij zal deze goederen weer terug ontvangen nadat de porto kosten, die hieraan verbonden zijn, door Wederpartij aan nostalgischkeukenemaille.nl zijn voldaan.

artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door nostalgischkeukenemaille.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van nostalgischkeukenemaille.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met nostalgischkeukenemaille.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door nostalgischkeukenemaille.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van nostalgischkeukenemaille.nl veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om nostalgischkeukenemaille.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan nostalgischkeukenemaille.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is nostalgischkeukenemaille.nl gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens nostalgischkeukenemaille.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval nostalgischkeukenemaille.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan nostalgischkeukenemaille.nl en door nostalgischkeukenemaille.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van nostalgischkeukenemaille.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 10.  Garanties, onderzoek en reclames
1. De door nostalgischkeukenemaille.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. nostalgischkeukenemaille.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door nostalgischkeukenemaille.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van nostalgischkeukenemaille.nl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar nostalgischkeukenemaille.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan nostalgischkeukenemaille.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat nostalgischkeukenemaille.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient nostalgischkeukenemaille.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal nostalgischkeukenemaille.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van nostalgischkeukenemaille.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan nostalgischkeukenemaille.nl te retourneren en de eigendom daarover aan nostalgischkeukenemaille.nl te verschaffen, tenzij nostalgischkeukenemaille.nl anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van nostalgischkeukenemaille.nl, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

artikel 11.  Aansprakelijkheid
1. Indien nostalgischkeukenemaille.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. nostalgischkeukenemaille.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat nostalgischkeukenemaille.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien nostalgischkeukenemaille.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van nostalgischkeukenemaille.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van nostalgischkeukenemaille.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. nostalgischkeukenemaille.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van nostalgischkeukenemaille.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan nostalgischkeukenemaille.nl toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. nostalgischkeukenemaille.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van nostalgischkeukenemaille.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 12.  Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens nostalgischkeukenemaille.nl en de door nostalgischkeukenemaille.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij nostalgischkeukenemaille.nl van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

artikel 13.  Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 14.  Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart nostalgischkeukenemaille.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan nostalgischkeukenemaille.nl toerekenbaar is.
2. Indien nostalgischkeukenemaille.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden nostalgischkeukenemaille.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is nostalgischkeukenemaille.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van nostalgischkeukenemaille.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel 15.  Intellectuele eigendom
1. nostalgischkeukenemaille.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. nostalgischkeukenemaille.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 16.  Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij nostalgischkeukenemaille.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 17.  Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website www.nostalgischkeukenemaille.nl.nl onder het knopje “voorwaarden”.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met nostalgischkeukenemaille.nl.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

In geval wijziging van onze algemene voorwaarden nodig mocht zijn, dan zijn op site.nostalgischkeukenemaille.nl/algemene-voorwaarden altijd de meest recente voorwaarden te vinden

laatste aangepast 1 maart 2014, Hilversum (nl)